ردیف

عنوان دوره

کد دوره

مدت دوره

1

آشنايي با قانون خدمات کشوري

1032

30

2

گزارش نويسي در امور اداري

8415

12

3

آیین نگارش و مکاتبات اداری

8340

12

4

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

8366

12

5

اصول بازار سرمايه

8007

30

6

آشنايي با حقوق و تكاليف كاركنان و مقررات انضباطي

8324

4

7

تفسير آيات برگزيده مديريتي

9041

12

8

تفسير آيات برگزيده قرآن کريم

TGCM-1033

28

9

مفاهيم و كليات دولت الكترونيك

TGCM-1064

7

10

مبانی مدیریت اسناد

8416

24

11

امر به معروف و نهی از منکر

TGCM-1006

6

12

بيمه هاي اشخاص

8364

12

13

تجزيه و تحليل مشاغل

8621

18

14

مستندسازي تجربيات

8771

16

15

مديريت زمان

1439

18

16

تجزيه و تحليل اداري

8365

20

17

مديرت اقتضايي

8734

24

18

تشکیلات و سازماندهی

8626

30

19

فنون مذاکره و فن دفاع

8170

8

20

اصول و مباني مديريت سازمان

8351

12

21

اصول حسابداري

8348

24

22

مدیریت دانش سازمانی

TGCM-1048

8

23

حقوق شهروندی در نظام اداری

TGCM-1078

8

24

آشنايي با قراردادها و مقررات پيمانکاري

1019

12

25

ارتباطات سازماني

1068

12

26

استانداردهاي زيست محيطي ISO14000

1080

18

27

تكنيك هاي تصميم گيري

8638

36

28

تكنيك هاي تصميم گيري

1211

36

29

روش هاي ايجاد انگيزه در كاركنان

1277

18

30

کنترل، نظارت و دسترسی

1389

12

31

گزارش نويسي فني

1393

18

32

مديريت رفتار سازماني

1436

18

33

مديريت عمومي

1443

30

34

تكنيك‌هاي سنجش و اندازه‌گيري بهره‌وري

1963

30

35

مديريت رفتار سازماني

2639

18

36

آرشيو در روابط عمومي

8001

24

37

تكنيك هاي برنامه ريزي

8041

18

38

پولشويي

8091

8

39

آشنايي با قانون محاسبات عمومي

8328

20

40

آشنايي با قوانين سازمان بازرسي كل كشور

8329

12

41

ارزيابي كار و زمان

8345

30

42

اصول بيمه

8347

20

43

اصول نظارت و کنترل

8349

12

44

اعتبارات اسنادي

8353

24

45

بودجه ريزي عملياتي

8360

12

46

خلاصه سازي مكاتبات و نوشته هاي اداري

8383

12

47

درآمدها و انواع آن

8384

16

48

روش تحقيق

8387

32

49

قانون کار و تأمين اجتماعي

8401

12

50

قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتي

8405

4

51

مدیریت جلسات اداری

8420

6

52

مصاحبه در حسابرسي عملياتي

8423

24

53

5s

8501

18

54

اصول برنامه‏ريزي

8529

30

55

اصول قراردادهاي بازرگاني

8538

18

56

آشنايي با قراردادها و مقررات پيمانکاران

8582

18

57

آشنايي با گزارش حسابرسي مستقل و بازرس قانوني

8584

18

58

آشنايي با گزارشات مالي

8585

36

59

آشنايي با مفاهيم مالي

8589

12

60

بايگاني و گردش مكاتبات

8602

24

61

برنامه‏ريزي استراتژيك منابع انساني

8605

18

62

برنامه‏ريزي نيروي انساني

8607

40

63

تحول و نوآوري

8625

32

64

آشنايي با طرح تکريم ارباب رجوع

8633

6

65

تندخواني و تندنويسي

8643

36

66

تهيه اسناد و پيمان

8644

30

67

روش پاسخگويي به مراجعين

8667

18

68

مديريت ريسك مالي

8752

12

69

مديريت هماهنگي

8769

12

70

مهندسي ارزش

8789

18

71

مهندسی مجدد در سازمان

8781

22

72

موفقیت فردی

8782

32

73

روابط کار

9063

6

74

سازماندهی

9068

30

75

کیفیت زندگی کاری

9086

6

76

بهره وري و تكنيك هاي اندازه گيري آن

TGCM-1011

6

77

کمک هاي اوليه و فوريتهاي پزشکي

TGCM-1028

8

78

محيط زيست و دولت سبز

TGCM-1029

4

79

اخلاق فردی، اجتماعی و اداری

TGCM-1035

20

80

آداب و اسرار نماز

TGCM-1039

28

81

اصلاح الگوي مصرف

TGCM-1041

8

82

پدافند غيرعامل

TGCM-1043

18

83

تبیین سیاست های نظام اداری

TGCM-1046

12

84

سبك زندگي بر مبناي آموزه هاي ديني

TGCM-1050

8

85

مردم سالاري اسلامي

TGCM-1053

12

86

پيشگيري و كنترل عوامل خطر ساز بيماري هاي قلبي و عروقي

TGCM-1055

16

87

خانواده متعالي

TGCM-1060

32

88

مطلع مهر

TGCM-1061

24

89

مديريت ابزار و اطلاعات سازماني

TGCM-1063

14

90

مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه

TGCM-1065

22

91

جمعيت شناسي و فرهنگ افزايش جمعيت

TGCM-1073

6

92

مدیریت بهره وری

2626

24

93

مدلهاي تصميم گيري در مديريت

8729

18

94

مهارتهاي برقراري ارتباط مؤثر

8778

18

95

پاسخگويي و مسئوليت پذيري در مديريت

9155

4

96

مدیریت دانش

2638

12

97

ارتباطات سازماني

8343

12