رديف

نام دوره

کد دوره

مدت دوره

1

خلاصه نويسي مکاتبات اداري

8383

12

2

اصلاح الگوي مصرف

TGCM-1041

8

3

قانون کار و تأمين اجتماعي

8401

12

4

پولشويي

8091

8

5

تحول و نوآوري

8625

32

6

اصول نظارت و کنترل

8349

12

7

استانداردهاي زيست محيطي ISO14000

1080

18

8

کمک هاي اوليه و فوريتهاي پزشکي

TGCM-1028

8

9

قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتي

8405

4

10

خانواده متعالي

TGCM-1060

32

11

آشنايي با قانون محاسبات عمومي

8328

20

12

آشنايي با طرح تکريم ارباب رجوع

8633

6

13

پيشگيري و کنترل عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي و عروقي

TGCM- 1055

16

14

مديريت رفتار سازماني

2639

18

15

مديريت رفتار سازماني

1436

18

16

اعتبارات اسنادي

8353

24

17

آرشيو در روابط عمومي

8001

24

18

آشنايي با قراردادها و مقررات پيمانکاران

8582

18

19

آشنايي با قراردادها و مقررات پيمانکاري

1019

12

20

آشنايي با مقررات طرحهاي عمراني

8015

18

21

اصول و مباني مديريت سازمان

8351

12